Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
Stanování pro děti a rodiče 2024
13
Stanování pro děti a rodiče 2024
14
Stanování pro děti a rodiče 2024
15 16 17 18 19 20
Rytířské hry 2024
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Mořice run 2024
4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Mořice

2. Důvod a způsob založení

Obec Mořice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Obec Mořice je subjektem samosprávy a v omezené míře jakožto obec I. typu také vykonavatelem státní správy.

3. Organizační struktura

Obec má jakožto nejvyšší orgán zastupitelstvo obce, které volí starostu a místostarosty. Starosta vystupuje v roli zaměstnavatele vůči dalším zaměstnancům obce, kteří jsou mu podřízeni. 

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Mořice

Mořice 68
798 28, Mořice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Mořice
Mořice 68
798 28, Mořice

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

+420 582 388 327

4.5 Adresa internetové stránky

www.morice.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Mořice

Mořice 68

798 28, Mořice

4.7 Elektronická adresa podatelny

obec@morice.cz

4.8 Datová schránka

3xuawvr

5. Případné platby lze poukázat

Číslo běžného účtu: 1887774369/0800

Transparentní účet varhany: 5064135329/0800

Při platbě nejsou vyžadovány konstantní, variabilní ani specifické symboly.

6. IČO

00288462

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Koncepce rozvoje obce

8.2 Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace

Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem podání a podnětů

Poskytování informací, příjem podání

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb o zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
o střetu zájmů

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení obce

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací, příjem podání

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V současné době Obecní úřad Mořice žádná usnesení nemá k dispozici.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době obecní úřad Mořice žádné licenční smlouvy neposkytuje.

13.2 Výhradní licence

V současné době obecní úřad Mořice žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva obce Mořice za rok 2019

Výroční zpráva obce Mořice za rok 2020

Výroční zpráva obce Mořice za rok 2021

Výroční zpráva obce Mořice za rok 2022

Výroční zpráva obce Mořice za rok 2023

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Za poslední 2 roky obec neobdržela žádost o informace.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Poskytnuté informace

1/2024

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Mořice

Kontakty na správce najdete https://www.morice.cz/kontakt 

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec:

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí (dle § 45 zákona o zpracování osobních údajů v legislativním procesu) a dodržuje důvěrnost i o stížnostech (dle čl. 38 odst. 5 ON). Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

  • Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 - https://eur-lex.europa.euuri=CELEX:32016R0679, dále jen "ON"). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

 

  • Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

 

  • Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON) nebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

 

  • Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme zde.

 

  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu hospodarka@morice.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu nebo osobně.

 

  • Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

 

  • Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů - https://www.uoou.cz/. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.