Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2
Mimořádný svoz komunálního odpadu
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

1. Oficiální název

Obec Mořice

2. Důvod a způsob založení

Obec Mořice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

3. Organizační struktura

Tomáš Pavelka
starosta
582 388 327, 739 244 974
obec@morice.cz

Lukáš Najman
místostarosta
723 039 534 
mistostarosta@morice.cz

Klára Fidrová
účetní
582 388 327, 792 308 096
hospodarka@morice.cz

4.1 Kontaktní spojení

Obec Mořice

Mořice 68
798 28, Mořice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Mořice
Mořice 68
798 28, Mořice

4.3 Úřední hodiny

Starosta
středa 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Místostarosta

středa 9.00 - 11.00 (lichý týden)
středa 15.00 - 17.00 (sudý týden)

Hospodářka
pondělí 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

4.4 Telefonní čísla

582 388 327

4.5 Čísla faxu

ne

4.6 Adresa internetové stránky

www.morice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

více na stránce Elektronická podatelna

4.8 Další elektronické adresy

obec@morice.cz

mistostarosta@morice.cz

hospodarka@morice.cz

4.9 ID datové schránky

3xuawvr

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1887774369/0800

Transparentní účet varhany: 5064135329/0800

6. IČ

00288462

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2 Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace

Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poskytování informací, příjem podání

11. Opravné prostředky

Poskytování informací, příjem podání

12. Formuláře

Formuláře pro obce

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

viz odkaz portál veřejné správy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony a vyhlášky

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací, příjem podání

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V současné době obecní úřad Mořice žádná usnesení nemá k dispozici.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

V současné době obecní úřad Mořice žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2 Výhradní licence

V současné době obecní úřad Mořice žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva obce Mořice za rok 2019

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Za poslední 2 roky obec neobdržela žádost o informace.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

 

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Mořice

Kontakty na správce najdete https://www.morice.cz/kontakt 

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec:

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí (dle § 45 zákona o zpracování osobních údajů v legislativním procesu) a dodržuje důvěrnost i o stížnostech (dle čl. 38 odst. 5 ON). Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

  • Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 - https://eur-lex.europa.euuri=CELEX:32016R0679, dále jen "ON"). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

 

  • Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

 

  • Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON) nebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

 

  • Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme zde.

 

  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu hospodarka@morice.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu nebo osobně.

 

  • Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

 

  • Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů - https://www.uoou.cz/. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.